ALGEMENE VOORWAARDEN Schops Machines

De huur wordt aangegaan onder de hierna vermelde voorwaarden, behoudens schriftelijke door ons aanvaarde aanvullingen en/of afwijkingen, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant.

 

1.DUUR VAN DE HUUR

 

  1. a) De huur gaat in, naargelang van het geval: - op het ogenblik dat de huurder of zijn gemachtigde het gehuurde in ontvangst neemt in het magazijn en van de verhuurder; - op het ogenblik dat het gehuurde aan de spoorwegen of de transporteur is overgedragen, wanneer het langs de spoorwegen of een ander transportmiddel verzonden wordt. b) Indien is overeengekomen dat het gehuurde op een bepaalde dag door de verhuurder of een door hem aan te stellen transporteur aan de kant/huurder geleverd moet worden, dan is de huurder er voor aansprakelijk dat op de afgesproken tijd en plaats hij zelf of iemand aanwezig is voor de in ontvangst name. Zo niet is de verhuurder gerechtigd het gehuurde terug te nemen en de vervoerskosten aan de huurder aan te rekenen. c) De huurder die nalaat het gehuurde op het afgesproken tijdstip af te halen of in ontvangst te nemen, blijft niet te min door de huurovereenkomst gebonden voor de overeengekomen termijn of een termijn die tenminste gelijk is aan degene die hij als vermoedelijke duur heeft opgegeven. d) De overeengekomen leveringsdatum wordt door de verhuurder zo goed als mogelijk nagestreefd. Zo deze overeengekomen leveringsdatum niet kan nageleefd worden, zal de verhuurder de huurder hiervan binnen een redelijke termijn in kennis stellen. Niet-tijdige levering zal slechts aanleiding geven tot ontbinding of een schadeloosstelling nadat de huurder aan de verhuurder een bijkomende termijn heeft geboden van 2 weken. c) De huur eindigt: - wanneer zij uitdrukkelijk voor een bepaalde termijn is aangegaan, op de overeengekomen datum zonder dat de huurder zich op stilzwijgende verlenging kan beroepen; - in alle andere gevallen, op de dag van terugkeer in de magazijnen van de verhuurder, nochtans heeft de verhuurder het recht wanneer geen bepaalde einddatum is overeengekomen, om op ieder ogenblik de huur op te zeggen, mits bericht per aangetekende brief tenminste een week vooraf. De termijn van een week gaat in, de dag nadat de aangetekende brief ter post is afgegeven. Na verloop van de opzegtermijn is de huur onherroepelijk beëindigd. d) Van zodra de huurtijd beëindigd is, wordt de huurder van rechtswege en zonder enige aanmaning geacht in gebreke te zijn en het gehuurde terug te bezorgen. De verhuurder heeft vanaf dat ogenblik het recht het gehuurde te laten terughalen, zonder een beroep op de rechter te moeten doen, waar het zich ook bevinden. e) Alle kosten zoals bijvoorbeeld het demonteren, opladen, vervoeren, afladen, enzovoort zijn volledig ten laste van de huurder. Voor iedere dag vertraging in de teruggave van het gehuurde, zal de huurder een schadeloosstelling verschuldigd zijn die tenminste gelijk is aan de normale huurprijs over een dag, met behoud van het recht van de verhuurder om aanvullende schadevergoeding te vorderen.

 

2.RISICO

  1. a) Alleen de huurder draagt gedurende de hele duurtijd, dus ook tijdens het vervoer heen en terug, het risico voor verlies of beschadiging van het gehuurde. Vervoer, laad- en loskosten zijn ten laste van de huurder. b) De verhuurder levert het gehuurde af in perfecte staat van onderhoud, geheel gevuld met smeerolie en brandstof. Bij het afhalen dient de huurder dit desgewenst te controleren. De afhaling of in ontvangst name door de huurder of zijn gemachtigde geldt als onherroepelijke aanvaarding. Bij verzending of wanneer de in ontvangstneming niet ter plaatse is gebeurd en de verhuurder geen gebruik heeft gemaakt van zijn recht tot terugname van de goederen, dient de huurder eventueel protest in te brengen per aangetekende brief, die op straffe van verval dient verzonden te worden uiterlijk 48 uur na aflevering op de overeengekomen plaats, zonen feestdagen niet inbegrepen. De huurder heeft in dat geval echter de bewijslast dat de deficiëntie of de schade niet is ontstaan na de aflevering. c) De huurder is aansprakelijk voor de teruggave in dezelfde staat als bij ontvangstname, d.w.z. goed onderhouden, geheel gevuld met smeeroliën en brandstof. Onverminderd zijn verhaal op derden, toeval of overmacht is de huurder aansprakelijk voor ieder verlies, beschadiging, verschil en minderwaarde in de ruimste zin van het woord. Terugname door de verhuurder betekent geen aanvaarding en sluit een eis tot schadevergoeding niet uit. De verhuurder beschikt over een termijn van 48 uren de terugname zat-, zon- en feestdagen niet inbegrepen, om aan de huurder zijn bevindingen inzake schade of minderwaarde in de ruimste zin van het woord bekend te maken. De verhuurder doet dit per aangetekend schrijven, waar in de huurder uitgenodigd wordt, binnen dezelfde tijd (48uren) de schade in de magazijnen van de verhuurder tegensprekelijk te komen vaststellen. Indien de huurder hierop, na verloop van termijn, niet reageert, dan wordt dit als aanvaarding beschouwd. De verhuurder is gemachtigd om tot onmiddellijke herstelling of vervanging over te gaan en de kosten, evenals alle bijkomende schadeposten aan de huurder aan te rekenen. d) De huurder is ook, over de gehele duurtijd, aansprakelijk voor de schade of hinder, die het gehuurde goed, of het gebruik ervan, zelfs indien niet foutief, aan derden zou veroorzaken. Hij zal de verhuurder vrijwaren voor iedere eis die tegen deze gericht zou worden op grond van schade aangericht met of door het gehuurde. e) Bij uitvoering der werken valt de schade toegebracht zowel aan zichtbare als aan onzichtbare kabels of leidingen, alsmede schade ingevolge verzakkingen steeds ten laste van de huurder, zo ook de mogelijke schade toegebracht aan de gemanipuleerde goederen. f) De huurder is verantwoordelijk voor het reinigen der wegen.

 

3.HUURPRIJS EN BETALINGSVOORWAARDEN

  1. a) Wanneer de huurprijs berekend is per dag, wordt een dag geacht 8 uren werktijd te omvangen, tenzij anders bepaald. De verhuring per week wordt berekend op 40 uur werktijd in een periode van 5 dagen, tenzij anders bepaald. De verhuring per maand wordt berekend op 160 werkuren per periode van 30 dagen, tenzij anders bepaald. Wanneer de bedrijfstijd hoger ligt dan de aangegeven uren, worden de bedrijfsuren die deze normen overschrijden berekend in verhouding tot de normale prestatie-uren en de overeengekomen huur wordt in dezelfde mate verhoogd. De overeengekomen huurprijs is verschuldigd en niet voor vermindering vatbaar wanneer de huurder het toestel minder intensief zou gebruiken. b) Onze facturen moeten geprotesteerd worden binnen de 8 dagen na ontvangst. c) Facturen zijn op vervaldag contant betaalbaar te HOUTHALEN. d) Zo onze factuur niet betaald wordt binnen de 8 dagen wanneer ze contant betaalbaar is, of ten laatste op de aangeduide vervaldag, wordt het factuurbedrag van rechtswege en zonder voorafgaandelijke aanmaning vermeerderd met een rente van een procent per maand vanaf factuurdatum en met een schadevergoeding gelijk aan 12% van het factuurbedrag, met een minimum van 75 EUR. e) Een voorschot of waarborg is vooraf betaalbaar. Het bedrag wordt door de verhuurder bepaald in functie van het gehuurde goed en/of de huurtermijn. Het voorschot of de waarborg geeft nooit recht op interesten. Het vooraf betaalde bedrag wordt in mindering gebracht bij de betaling van de factuur. f) Bij niet-betaling van één van onze facturen worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar. g) Teneinde betaling van de openstaande facturen te waarborgen verleent de klant aan Schops Machines een pand op alle bestaande en toekomstige schuldvorderingen die voortvloeien uit de overeenkomsten die zijn gesloten en zullen worden gesloten met derden in het kader van de leveringen waarvoor betaling wordt gevorderd.

4.RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK

a)Onder herinnering van het geen onder punt 2 is overeengekomen en zonder dat deze opsomming als volledig is bedoeld, wordt de huurder gewezen op de volgende verplichtingen, die hij dient na te leven met in achtneming van de aard en het type van het gehuurde toestel: - de huurder is er toe verplicht het gehuurde tegenover elke belasting en beschadiging te beschermen en ervoor te zorgen dat het onderhoud deskundig en vakkundig volgens de gebruiksvoorschriften die de huurder bij aanvang van de overeenkomst heeft ontvangen, gelezen en goedgekeurd, plaatsvindt. - hij dient dagelijks het oliepeil van de motoren, aandrijving, hydrauliek en het eventuele waterpeil te controleren en zo nodig bij te vullen. - hij dient de verhuurder toe te laten tot het uitvoeren van het periodieke onderhoud van zodra de machine het vermelde urental bereikt heeft, zonder dat dit onderhoud enige opschorting van de huurovereenkomst met zich brengt. - hij dient degelijke en zuivere brandstoffen te gebruiken. - hij dient het materiaal in goede werkcondities te gebruiken zoals degelijke smering, zuiver gehouden luchtfilter, enzovoort. - hij dient zich te schikken naar alle wettelijke en reglementaire beschikkingen ten aanzien van het gebruik, het inwerking stellen of het in bezit hebben van de gehuurde apparatuur, het vermijden van hinder e.d vanaf het ingaan van de huur tot aan de teruggave. Hij staat alleen in voor alle kosten en risico’s die het bezit of gebruik ervan medebrengen, zoals belastingen, vergunningen, verplichte controle- en beveiligingsmaatregelen, verzekeringen, enz. Hij zal de verhuurder integraal vrijwaren voor alle eisen of aanslagen van die aard. - de huurder is verplicht alle wettelijke en reglementaire opgelegde controlemaatregelen te laten plaats hebben, zonder enige tussenkomst van de verhuurder daarin. b) De huur wordt alleen toegestaan voor het Belgisch grondgebied en iedere verplaatsing buiten de landsgrenzen is verboden.

 

  1. EIGENDOM VAN DE GEHUURDE GOEDEREN

Het verhuurde blijft de exclusieve eigendom van de verhuurder. De huurder is in geen geval, behoudens schriftelijke toestemming van de verhuurder, gerechtigd het gehuurde te verkopen, onder te verhuren, te verpanden, in eigendom tot zekerheid over te dragen of aan derden enig ander recht te verlenen. De goederen worden met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van de verhuurder bewaard. Als een derde probeert om rechten op het gehuurde te doen gelden, onder de vorm van een terugvordering, een beslag of eender welke vorm van aanspraak, is de huurder verplicht de verhuurder hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen.

 

  1. SLIJTAGE & HERSTELLINGEN

Wanneer herstelwerkzaamheden ten gevolge van een normale slijtage noodzakelijk worden, dient de huurder daarvan onmiddellijk kennis te geven aan de verhuurder. De verhuurder voert de werkzaamheden dan zelf uit of laat ze voor zijn rekening door anderen uitvoeren zonder kosten voor de huurder. De tijdsduur nodig voor d verzorging, onderhoud en eventueel noodzakelijke herstelwerkzaamheden, is in de huurperiode inbegrepen. De huurder heeft echter geen recht op schadevergoeding op grond van enige onderbreking in het gebruik van het gehuurde goed en put er ook geen recht uit tot ontbinding van de huurovereenkomst. De huurder mag herstelwerkzaamheden zelf uitvoeren of laten uitvoeren, maar dient iedere te verrichten werkzaamheid aan de verhuurder mede te delen. Werkzaamheden die door verkeerd gebruik of onachtzaamheid van de huurder of zijn aangestelde noodzakelijk werden, moeten door de huurder worden betaald.

 

  1. WAARBORG VOOR MACHINEBREUK

De huurder is aansprakelijk voor alle schade die tijdens de duur van de huurovereenkomst aan het gehuurd materiaal veroorzaakt wordt. De huurder zal zich verzekeren voor de risico’s brand, ontploffing, diefstal, storm en overstroming middels een polis machinebreuk die Schops Machines afsluit. Er wordt in dit geval 5% op de netto huurprijs, excl. transport, herstellingen, brandstof en reiniging bijgeteld. Alle risico’s waarvoor de huurder verantwoordelijk is en die niet gedekt zijn door deze verzekering blijven ten laste van de huurder. De huurder is in ieder geval gehouden de vrijstelling te voldoen. De vrijstellingen zijn: - Waarde van de machine < 20 000 €: 2,5% van de waarde van het beschadigde toestel, met een minimum van 150 € - Waarde van de machine tussen 20 000 € en 50 000 €: 2,5% van de waarde van het beschadigde toestel, met een minimum van 300 € en max. 625€ - Waarde van de machine tussen 50 000 € en 250 000 €: 750 € - Waarde van de machine > 250 000 €: 2500 € - Vrijstelling bij diefstal: basisvrijstelling zoals hierboven vermeld x 2 De huurder verbindt zich er toe om gebruik te maken van deze waarborg voor machinebreuk op het ogenblik van contractsluiting aan Schops Machines. Mits BTW nummer dient de klant schriftelijk en uitdrukkelijk tegenbericht te sturen naar Schops Machines. De waarborg machinebreuk wordt in ieder geval uitgesloten in volgende gevallen: - De schade ten gevolge van een duidelijke en opzettelijke nalatigheid (opzet) is ontstaan - De schade is ontstaan ten gevolge van het niet naleven van de richtlijnen zoals vermeld in artikel 4 - De schade is ontstaan ten gevolge van het niet onmiddellijk melden van normale slijtage zoals vermeld in artikel 6 - De schade is veroorzaakt door niet gekwalificeerd of niet toegelaten personeel - Ingevolge diefstal waarbij de huurder de elementaire beschermingsmaatregelen en bewakingsmaatregelen niet genomen heeft, zoals onder meer maar niet beperkt tot het niet afsluiten van de ruimtes waarin het gehuurde materiaal zich bevindt. - Schade ontstaan of veroorzaakt door het niet naleven van wettelijke verplichtingen. De verhuurder behoudt zich het recht voor een regresvordering in te stellen tegen de aansprakelijke derde of zijn verzekeraar.

 

8.ONTBINDING VAN DE HUUR

In geval van niet-uitvoering van de verplichtingen van één der partijen, heeft de andere partij het recht om de overeenkomst op te zeggen onverminderd de schadevergoeding die zijn kan vorderen. De ontbinding wordt van kracht na het versturen van een niet nageleefde ingebrekestelling. Het materieel dient in dit geval door de huurder teruggegeven worden aan de verhuurder. Indien de huurovereenkomst ontbonden wordt ten gevolge van onder meer maar niet beperkt tot een ernstige tekortkoming van de huurder, zoals verkeerdelijk gebruik, verplaatsing naar het buitenland, niet-betaling van de verschuldigde huur, is de huurder tenminste verplicht onverminderd het recht van de verhuurder op vergoeding van bewijsbare schade, de overeengekomen huursom te betalen voor de overeengekomen huurtijd, of de opgegeven huurtijd, vermeerderd met een schadeloosstelling gelijk aan de huur van 2weken.

 

  1. INSTRUCTIES

Bij iedere machine wordt een Nederlandstalig instructieboek afgeleverd, om al zo op de hoogte te zijn van onderhoud, werkwijze en veiligheid. De klant vergewist zich ervan een instructieboek in eigen taal ter beschikking te hebben en zal desgevallend de verhuurder aanschrijven zo dit niet het geval is.

 

  1. DERDENBEDING EIGENAAR

Partijen erkennen dat deze ‘Overeenkomst tot Onderverhuur’ onmiddellijk en middels schriftelijke kennisgeving door de partij die zichzelf identificeert als de eigenaar van de Goederen (de Eigenaar) aan elk der partijen kan worden beëindigd. Indien de huurovereenkomst waaronder de Eigenaar de goederen aan de verhuurder verhuurt, wordt beëindigd of indien de verhuurder wezenlijk in strijd handelt met de bepalingen daarvan of indien deze ‘Overeenkomst tot Onderverhuur’ niet in overeenstemming is met de akte van toestemming tot onderverhuur zoals door de Eigenaar aan de Verhuurder opgelegd. Bij beëindiging van de ‘Overeenkomst tot Onderverhuur’ krachtens deze bepaling, zal de Huurder op eerste verzoek daartoe van de Eigenaar de Goederen aan de Eigenaar overhandigen zonder dat hij zich op enig retentierecht kan beroepen. Indien en wanneer de Eigenaar de ‘Overeenkomst tot Onderverhuur’ met de Huurder wenst voort te zetten, zal de Huurder op eerste verzoek daartoe van de Eigenaar een huurovereenkomst sluiten voor de resterende duur van deze ‘Overeenkomst tot Onderverhuur’ en onder dezelfde bepalingen. Dit wordt geacht een derdenbeding te zijn, waarop de Eigenaar zich rechtstreeks kan beroepen.

 

  1. GESCHILLEN

Voor alle geschillen zijn de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd.